07/12/2023

2023- yilning yanvar-oktabr oylarida Qo‘shko‘pir tumanida 514 ta yangi korxona va tashkilot tashkil etilgan.

Iqtisodiy faoliyat turiga ko‘ra yangi tashkil etilgan korxonalar tarkibi:

savdoda – 187 ta

sanoatda – 104 ta

qishloq, o‘rmon va baliqchilik xo‘jaligida – 78 ta

qurilishda – 33 ta

tashish va saqlashda – 29 ta

yashash va ovqatlanish bo‘yicha xizmatlarda – 20 ta

axborot va aloqa sohasida – 8 ta

sog‘liqni saqlash va ijtimoiy xizmatlarda – 2 ta

boshqa turlari – 53 ta.

 

Axborot xizmati