01/12/2023

Joriy yilning  1- noyabr holatiga Xiva tumanida 1 713 ta kichik biznes subyekti faoliyat yuritgan bo‘lib, ularning soni sohalar kesimida quyidagi taqsimlangan:

savdoda – 579 ta

sanoatda – 299 ta

qishloq, o‘rmon va baliqchilik xo‘jaligida – 250 ta

qurilishda – 250 ta

yashash va ovqatlanish bo‘yicha xizmatlarda – 86 ta

tashish va saqlash sohasida – 51 ta

sog‘liqni saqlash va ijtimoiy xizmatlarda – 33 ta

axborot va aloqada – 25 ta

boshqa turlari – 140 ta.

 

Axborot xizmati