23/06/2023

2023- yilning 1- iyun holatiga Urganch shahrida 614 ta oilaviy korxona faoliyat yuritgan.

Bu ko‘rsatkich viloyatdagi jami shu turdagi korxonalarning 12,6 %ini tashkil qilgan.

Ushbu hududda faoliyat ko‘rsatgan oilaviy korxonalarning faoliyat turiga ko‘ra tarkibi:

savdoda – 206 ta

yashash va ovqatlanish bo‘yicha xizmatlarda – 167 ta

sanoatda – 134 ta

sog‘liqni saqlash va ijtimoiy xizmatlarda – 17 ta

qishloq, o‘rmon va baliqchilik xo‘jaligida – 9 ta

axborot va aloqa sohasida – 7 ta

qurilishda – 6 ta

tashish va saqlashda – 3 ta

boshqalarda – 65 ta.

 

Axborot xizmati