25/05/2023

Respublikamizda 2023-yilning yanvar-aprel oyida yangi tashkil etilgan kichik tadbirkorlik subyektlari soni 30 196 tani (fermer va dehqon xo‘jaliklarisiz) tashkil etgan bo‘lib, ular iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha quyidagicha taqsimlangan:

savdo sohasida – 11 360 ta

sanoat sohasida – 5 178 ta

qishloq, o‘rmon va baliqchilik xo‘jaligi sohasida – 3 794 ta

yashash va ovqatlanish bo‘yicha xizmatlar sohasida – 1 879 ta

qurilish sohasida – 1 665 ta

tashish va saqlash sohasida – 1 498 ta

axborot va aloqa sohasida – 1 045 ta

sog‘liqni saqlash va ijtimoiy xizmatlar ko‘rsatish sohasida – 482 ta

boshqa sohalarda – 3 295 tani tashkil etgan.

 

 Matbuot xizmati